5.4.1 Solenergianlæg, placering

Større solenergianlæg må ikke placeres indenfor særligt værdifulde landskaber (bevaringsværdige landskaber og større, sammenhængende landskaber). 

Solenergianlæg kan med fordel placeres i områder med ringe landbrugsjord og nærhed til infrastrukturanlæg, herunder el-infrastruktur, lavtliggende arealer i tilknytning til byer, ved eksisterende tekniske anlæg eller på kulstofholdige lavbundsarealer, hvis dette ikke tilsidesætter beskyttelseshensyn.

Solenergianlæg må kun placeres indenfor de udpegede geologiske interesseområder eller de udpegede kulturmiljøer, hvis landskabets eller nærmiljøets værdi kan fastholdes, og hvis bestående landskabstræk ikke forringes.​

Solenergianlæg må som udgangspunkt ikke etableres så de er meget synlige set fra rekreative støttepunkter, herunder friluftsfaciliteter og overnatningssteder.

Solenergianlæg må ikke placeres på arealer til gene for overordnede veje og flyvepladser.

Det er vigtigt, at naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold varetages.

Større solenergianlæg kan med fordel placeres i tilknytning til byer, eksisterende tekniske anlæg (f.eks. vindmølleparker) for at minimere arealforbruget til ikke-jordbrugsmæssige formål mest muligt. Hermed sikres det også, at der kan være mulighed for anvendelse af eksisterende teknikhuse og tilslutning til eksisterende el-net.

Ved at placere solenergianlæg på landbrugsarealer beliggende på kulstofrige lavbundsarealer (organogene jorder) udtages jorden fra landbrugsdrift. Dette kan bidrage til en reducering af kvælstofudledning og udledning af drivhusgasser fra landbruget.

Der er mange rekreative værdier i kommunen som nydes både af kommunens indbyggere og kommunens gæster. Nye solenergianlæg skal som udgangspunkt placeres så de ikke virker skæmmende for den rekreative oplevelse i kommunen. Der vil i forbindelse med etablering af solenergianlæg blive etableres beplantningsbælte omkring anlægget, hvorved anlægget afskærmes fra omgivelserne.

Ved planlægning for større solenergianlæg skal det sikres, at der etableres passende faunapassager.

Generelt bør ansøgninger om solenergianlæg prioriteres efter muligheden for tilslutning til el-nettet.

Inden solenergianlæggene kan realiseres skal der udarbejdes en miljøvurdering, evt. et tillæg til Kommuneplan21 indeholdende rammer for lokalplanlægningen og en lokalplan. Lokalplanen for solenergianlæg indeholder bestemmelser for anlæggets præcise placering, størrelse, udseende mv.