5 - Rekreativt område, Vesterhavsvej, Blokhus

Redegørelse

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge en ramme til ferie- og fritidsanlæg øst for Hune. 

Ændringer med dette tillæg

Der udlægges 1 ny kommuneplanramme 19.R14. Rammen fastsætter bestemmelser for anvendelse, byggeri mv. indenfor området. 

Forhold til retningslinjer i Kommuneplan21

Beskyttelseszone ved overordnede veje

Langs med Vesterhavsvej er udpeget en beskyttelseszone 150 m fra vejmidten jf. kommuneplanens retningslinje 1.1.10. Beskyttelseszonen dækker det meste af rammeområde 19.R14.

Arealudlæg til byudvikling, herunder erhverv, tekniske anlæg m.v., kan normalt ikke ske indenfor beskyttelseszonen. Tilsvarende gælder for byggeri og anlæg, der ikke er led i en egentlig byudvikling.

Formålet med retningslinjen er at fastholde en klar afgrænsning mellem land og by samt at værne om landskabelige værdier og bykvaliteter. Retningslinjen tilsigter endvidere at bremse en tiltagende visuel forurening, som følger af, at forretninger og virksomheder anvender de overordnede veje som udstillingsvindue, ved at placere byggeri eller reklameskiltning orienteret mod vejen.

I forbindelse med en senere lokalplan skal det sikres, at formålet med retningslinjen stadig opretholdes.

Større, sammenhængende landskaber

Rammeområde 19.R14 ligger indenfor et område udpeget som større sammenhængende landskab jf. kommuneplanens retningslinje 2.2.2. Indenfor de større sammenhængende landskaber, skal beskyttelse og udvikling af landskabsværdierne vægtes høj.

De større sammenhængende landskaber skal så vidt muligt friholdes for tekniske anlæg, der kan påvirke landskabet. Der kan ske byudvikling i respekt for landskabsværdierne. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabets skala og karaktertræk.

Udpegningen af området, som lokalplanområdet er omfattet af, er lavet med henblik på beskyttelse af et sammenhængende klitlandskab langs med kysten.

Lokalplanen ligger i den østlige kant af udpegningen af det større sammenhængende landskab. Der er ikke visuel forbindelse til kysten fra lokalplanområdet, og man vil ikke kunne se bygninger eller anlæg i lokalplanområdet fra kysten.
For at sikre de omkringliggende landskabsværdier og at udviklingen sker i respekt for disse landskabsværdier er der fastsat et krav om afskærmende beplantning, så aktiviteter, bebyggelse, konstruktioner og lysforurening begrænses. Samtidig skal beplantningen udgøre en bestemt type og art i forhold til udtrykket af kystlandskabet.

Det er vigtigt, at der er en klar og tydelig grænse mellem de forskellige landskaber. Lokalplanområdet vil blive ”ankomsten” til kystlandet og en klar grænse er værdifuld, også set i forhold til turister og den velkomst, de får til området. Ud fra ovenstående vurderes, at realisering af lokalplanen ikke vil påvirke landskabet negativt eller sløre den landskabelig sammenhæng.

Detailhandel

19.R14 giver mulighed for en butik på 150 kvm. Kommuneplanens retningslinje 1.2.7 giver mulighed for, at der i tilknytning til fritliggende turistattraktioner, tankstationer, stadioner og lign., der ligger udenfor de afgrænsede bymidter, kan der udlægges arealer til butikker. Den maksimale størrelse af den enkelte butik skal tilpasses kundestrømmen til turistattraktionen og må maksimalt være 500 kvm. Herudover gives der mulighed for butikker til salg af egne produkter. Kommuneplanens retningslinje 1.2.8 giver mulighed for, at der i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, kan etableres butikker på maks. 300 kvm. 

Natura 2000-område og Bilag IV-arter

Natura 2000-områder

19.R14 ligger udenfor Natura 2000-områder. Planområdet ligger ca. 3½ km sydvest for Natura 2000-område nr. 216 - ”Saltum Bjerge”. Området rummer flere sjældne planter og mange arter, der er karakteristiske for især de to overdrevstyper, som er at finde i det pågældende Natura 2000-område.

Det vurderes, at de sjældne planter samt fugle- og dyreliv i Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af realiseringen af rammerne. Vurderingen er, at anvendelsen til ferie- og fritidsanlæg ikke vil give gener i forhold til Natura 2000-området.

Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning

Dyre- og plantearter i forhold til EF-habitatdirektivet, rødliste eller fredning er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer indenfor eller udenfor et af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område). En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i planområdet eller umiddelbart udenfor.

På baggrund af områdets nuværende anvendelse og kommunens kendskab vurderes umiddelbart, at der ved eller på og omkring arealet kan være:
- Markfirben
- Odder
- Spidssnudet frø

Markfirben og odder er optaget på rødlisten 2019 som sårbar og spidssnudet frø som næsten truet. Rødlisten 2019 er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Jammerbugt Kommune har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter på og omkring arealet. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til arealet.

Jammerbugt Kommune vurderer herefter, at planen ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter, fordi der ikke ændres på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr, som bliver fjernet eller beskadiget. Der fjernes ikke gamle bygninger i planområdet som vurderes at være levested for flagermus. Der fældes ikke meget store træer indenfor området. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer, der kan være til skade for Bilag IV-arter.

Miljøvurdering

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Kommuneplantillæg for kommuneplanrammer er omfattet af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af rammerne i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at planen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at

  • Planen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde.
  • Anlæg, byggeri mv. placeres primært i den sydlige halvdel på hidtil opdyrket areal.
  • Planen påvirker ikke væsentlige landskabsområder.
  • De eksisterende veje vurderes at kunne optage den øgede trafikbelastning.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

19.R14 - Ferie- og fritidsanlæg øst for Hune I