6 - Boligområde, Østre Hovensvej, Aabybro

Formål
Formålet med kommuneplantillægget er at udvide den eksisterende ramme til boligområde 27.B10 samt mindre tilpasninger af kommuneplanrammen, så rammen er i overensstemmelse med de faktiske forhold samt lokalplanlægningen.

Ændringer med dette tillæg for rammeområde 27.B10

Størstedelen af lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 27.B10 og 27.B6.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelse 27.B10, idet en del af lokalplanområdet ikke er rammelagt. Herudover er der uoverensstemmelse i ramme 27.B10, da det fremgår en minimums udstykningsstørrelse på både 1000 m2 og 1400 m².

Rammen udvides og ændres til en udstykningsstørrelse på minimum 1000 m2.

Kommuneplantillægget omfatter et mindre område end lokalplanen, jf. kortet på siden.

Forhold til retningslinjer i Kommuneplan 21

Retningslinje 2.1.7 - lavbundsareal
En del af lokalplanområdet mod nord ligger i et større område, som er udpeget til lavbundsareal. Arealer, hvor der er udpeget lavbund, så vidt muligt friholdes for større anlæg.
Jammerbugt Kommune er historisk set formet af hav og fjord, og mange områder er naturligt lavtliggende. De udgøres ofte af enge og moser, men kan også være områder, der i dag er intensive landbrugsarealer, som tidligere har været natur. En del af disse lavbundsjorde er naturligt tørveholdige, og derfor vil de, når de drænes og dyrkes, udlede drivhusgasser til atmosfæren, som leder til en klimabelastning.
Udtagning af lavbundsjordene kan i visse områder være et middel til at sikre drikkevandsressourcer, da udvaskningen af pesticider og nitrat reduceres, når landbrugsjorden udtages og konverteres. Tilbageholdelse af vand i landskabet kan lokalt også bidrage til klimasikring, så der undgås oversvømmelser af vejarealer, byområder og værdifulde landbrugsområder.
Nødvendigt byggeri og anlæg på lavbundsarealer, skal udformes på en sådan måde, at det tager hensyn til en eventuel fremtidig vandstandshævning, såfremt genopretning af området kan blive aktuel.
Det vurderes, at udpegningen ikke forringes for at udnytte potentialet for fremtidig etablering af vådområder eller lavbundsprojekter i området. En del af det potentielle lavbundsareal inden for lokalplanområdet ligger inden for et udlagt rekreativt grønt område og på grund af det konfliktende areals mindre størrelse samt vandhåndteringsplanen vurderes påvirkningen på lavbundsarealet at være uvæsentlig.

Retningslinje 2.3.1 - Skovrejsning
En del af lokalplanområdet er udpeget til skovrejsning. Skovrejsningsområderne er de områder, hvor rejsning af ny skov særligt fremmes.
Både nord og øst for lokalplanområdet er realiseret til skov og det vurderes, at udpegningen ikke forringes med boligområdet.
Herudover er en del af det potentielle skovrejsningsareal inden for lokalplanområdet ud mod skoven udlagt til rekreative formål og som en buffer for fredskoven.

Retningslinje 2.5.17 - Landbrug, område 17, Aabybro
Lokalplanområdet ligger inden for et udpeget landbrugsområde, nr. 17 Aabybro. Dette område er og vil blive presset af den byudvikling, der er i områderne omkring Aabybro, Biersted og Nørhalne. I forhold til byudvikling vil landbrugserhvervet blive nedprioriteret.
Området er stærkt præget af by, med byerne Aabybro, Biersted og Nørhalne beliggende langs landevejen. Omkring byerne er den visuelle kontakt til det åbne land væsentlig.
Et boligområde i dette område vurderes at være i overensstemmelse med ovenstående.

Retningslinje 5.7.2 - Lufthavn
Området ligger inden for Aalborg lufthavns sikkerhedszone (zone D) med cirka 8 kilometer til Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg.
Der må som udgangspunkt ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle inden for en sikkerhedszone i en afstand af 13 km fra
Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg.

I zone D kan anlæg, der kan tiltrække fugle, etableres eller retableres i zonen. Af hensyn til flyvesikkerheden skal alle ansøgninger om etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle inden for sikkerhedszonen, sendes i høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, inden der gives tilladelse.

Ud fra ovenstående vurderes planerne om et nyt boligområde om at være i overensstemmelse med retningslinjen.

Retningslinje 5.6.1 - Arealreservationer til nye veje og vejudvidelser
Der er i kommuneplanen reserveret areal til en ringvej nord om Aabybro, hvilket også er indarbejdet og taget hensyn til i udviklingen af boligområdet.

Natura 2000
Lokalplanområder ligger uden for Natura 2000-områder. Lokalplanområdet ligger ca. 800 meter sydvest for Natura 2000-området nr. 12 - "Store Vildmose" samt ca. 6 km nord for Natura 2000-området nr. 15 - "Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal".

Det vurderes, at boligområdet ikke vil påvirke fugle- og dyreliv og de sjældne planter i Natura 2000-områderne samt at Natura 2000-områderne ej heller vil påvirke realiseringen af nærværende lokalplan.

Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning
Dyre- og plantearter i forhold til EF-habitatdirektivet, rødliste eller fredning er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område).
En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i lokalplanområdet eller umiddelbart udenfor.

På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der ved eller på og omkring arealet kan være:

• Odder
• Markfirben
• Spidssnudet frø
• Vandflagermus

Odder er optaget på rødlisten 1997 som sårbar. Rødlisten 1997 er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Jammerbugt Kommune har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter på og omkring arealet. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på, eller umiddelbart op til, arealet.

Jammerbugt Kommune vurderer herefter, at projektet inden for lokalplanområdet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter, fordi der ikke ændres på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr. 
Der fjernes ikke gamle bygninger i lokalplanområdet, som evt. kan være levested for flagermus. Der fældes ikke meget store træer inden for området. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med projektet inden for lokalplanområdet, der kan være til skade for Bilag IV-arter.

Planen vurderes derfor ikke at have negativ indflydelse på de nævnte arter.

Miljøvurdering af planer og programmer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.
Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på;

• at der er tale om et boligområde i tilknytning til allerede eksisterende i Aabybro By,
• at påvirkningen af grønne områder, beplantning, dyre- og planteliv, biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelsesinteresser, i forbindelse med anlægsarbejdet er lokal og kortvarig, og vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
• at de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

27.B10 - Skovparceller ved Østre Hovensvej

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

27.B10 - Skovparceller ved Østre Hovensvej